“A” mountain in Tucson, Arizona

“A” mountain in Tucson, Arizona. University of Arizona.